Putem Aplikacije “Upit o trošenju sredstava državnog proračuna” omogućena je pretraga i uvid u isplate sredstava iz državnog proračuna odnosno financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna.